Online-Shop-Bestimmungen

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://simhub.com.pl/ prowadzony jest przez Maresto Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493326, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1.000.440,00 zł.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

- E-Mail-Adresse: sales@simhub.com.pl.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem“, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za Internet-Zugriff auf Sklepu Nachdem Sie Ihre Daten gelöscht haben, müssen Sie den Klienten die Möglichkeit geben, ein neues Konto zu erstellen und eine Reklamation in der Postfiliale durchzuführen.

 

 • 1. Definition

 

 1. Sklep internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem https://simhub.com.pl/.
 2. Sprzedawca – Maresto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493326, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1.000.440,00 zł.
 3. Der Kunde ist eine Person, die sich um eine Person kümmert, die sich nicht um eine Organisation kümmert, die sich um die Gesundheit ihrer Kinder kümmert.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem has been get up Productu.
 7. Produkt – Produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Productu ze Sprzedawcą.
 9. Formulare – Formulare, die mit Sklepie online gestellt werden, um ein neues Formular zu erstellen, bei dem das Produkt nicht mehr benötigt wird.
 10. Klientenkonto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na the mat Klienta with tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 11. Formulare rejestracji – Formulare werden von Sklepie online gestellt, um ein Kundenkonto zu erstellen.
 12. Newsletter – Senden Sie uns eine E-Mail an Abonnenten und senden Sie uns elektronische Informationen zu Produkten und Werbeartikeln.
 13. Dzień roboczy - Jeder Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Wir empfehlen Ihnen, den Aufenthalt in der Schweiz in Anspruch zu nehmen. Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Der Klient möchte wissen, dass das Internet nur für kurze Zeit verfügbar ist.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Die Entscheidung des Europäischen Parlaments in Rady (UE) 2016/679 vom 16. Dezember 2016 wurde vom Parlament unterzeichnet. 27.04.2016 r. Während der Sommermonate war die Geburtsstunde des Jahres 95/46/95 beendet.
 5. Der Klient war in der Lage, seine Produkte zu verkaufen, zu verkaufen und zu verkaufen. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Informieren Sie sich über das Produkt, das Sie auf der Website der Website erhalten haben. 71. August 23. Februar 1964 Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 8. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, ein Produkt zu erwerben, das über das Internet mit Sklepie angeboten wird, und jetzt ein neues Produkt zu erwerben, das bereits verkauft und verkauft wurde. W Przypadku akcji promokyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny produktu sprzedawca na stronie prodniktu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzedniąniższąsząsząsząsząsząsząszą Ed WProwadzeniem Promocji. Umfangreiches Wohn- und Unterhaltungsangebot mit einem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Der Kunde ist gerade dabei, sein starkes Internet zu verbessern, indem er seine Dienste in Anspruch nimmt und ein neues Programm (mit nur einem begrenzten Programm) in der Datenbank erstellt.
 10. Sie haben die Möglichkeit, die Geräte mit elektronischen Geräten auszustatten, um Ihre Computer und Geräte mit der Zeit zu verbinden że spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z Nutzen Sie das Angebot von Sklepu Internetowego.

 • 3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
 2. Kundenbewertungen für das Produktangebot auf der Website von Sklepu,
 3. umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
 4. Sie können auch Ihre Kundendaten und Ihre Kundendaten im Internet abrufen.
 5. Kunden informieren über Werbung und Produktinformationen in der Form „Newsletter“.
 6. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
 7. Der Versand eines elektronischen Formulars an den Kunden erfolgt nur für Kunden, die derzeit ein neues Formular erhalten haben wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 8. Um die elektronische Kommunikation mit der Post zu sichern, die auf Ablehnungen und Ablehnungen beruht, ist der Kunde der Kunde, der nie auf der Suche nach einer neuen Lösung ist, die derzeit nicht von Sklepie im Internet abgelehnt wird.
 9. Das Kundenkonto („Rejestracja“) ist nur dann verfügbar, wenn Sie auf der Website eines Online-Kontos – Formulare für Rejestäte angemeldet sind. Posiadanie-Konta-Klienten haben nichts mit dem Verkauf von Produkten zu tun, die mit Sklepie im Internet gekauft wurden.
 10. Um einen „Newsletter“ in der Schweiz zu nutzen, müssen Sie sich für die Nutzung eines „Newsletters“ entscheiden, der Ihnen auf der Website des Internet-Nutzers „Newsletter“ zur Verfügung steht ńczeniu z chwilą wypowiedzenia przez Klienta umowy zgodnie zzasadami określonymi Regulaminem lub po wypisaniu się Zur Liste der Subskrypcyjnej-Artikel, die Sie per Link erhalten möchten, erhalten Sie einen Newsletter.
 11. Wymagania techniczne znezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
 12. Urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 13. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 14. Dostęp do poczty elektronicznej.
 15. Der Kunde kann sich über die Nutzung des Internets und die Übertragung von Daten über die Internetnutzung informieren.

 • 4. Umowa sprzedaży

 

 1. Die Anzahl der von Sklepie im Internet gekauften Produkte beträgt 24 Stunden vor 7 Tagen.
 2. Wenn die Formulare auf der Website des Kunden verfügbar sind, erhalten Sie von uns ein Produkt, das von Sklepie im Internet erworben wurde. Wenn Sie ein Produkt benötigen (das Ihnen die Funktion „Koszyka“ bietet, können Sie es im Internet verwenden), der Kunde muss ein Formular erstellen, das nicht in der Lage ist, die gewünschte Leistung zu erzielen, und ein neues Konto erstellen amówienia za pomocą przycisku „ Zamawiam i płacę “.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie or przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca kann Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Kunden zu kontaktieren. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie butodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wir haben die Möglichkeit, die Produkte zu verbessern, mit denen wir uns zufrieden gegeben haben, und haben die Kosten für die Kosten für die Kosten für die Kostenerstattung (oder die Kosten) gesenkt tyczy).

 

 • 5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 

 1. Ich habe die Möglichkeit gehabt, meine Bestellung aufzugeben (z. B. § 6 Pkt. 3 Nr. 1).
 2. Die realisierten Produkte sind nicht nur für Kinder geeignet, sondern auch für die Gesundheit, Schönheit und Gesundheit. Średni czas realizacji zamówienia dla Productów dostępnych na magazynie Sprzedawcy wynosi do dowóch dni roboczych. Das Unternehmen hat sein Produkt derzeit nur in wenigen Wochen im Magazin erworben, weil es nur wenige Kunden haben.
 3. Der Preis beträgt 14,00 Stunden pro Woche und kostet 14,00 Euro.
 4. Wenn Sie sich für ein Produkt entschieden haben, das nicht gerade aktuell ist, müssen Sie sich über die Telefonnummer informieren, die Sie per E-Mail erhalten möchten, und Sie können sich über die Verwirklichung Ihrer Geschäftsbeziehung informieren ściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór wybór Productu zamiennego ).
 5. Wenn Sie ein Produkt oder ein neues Produkt kaufen möchten, müssen Sie mit jedem gewünschten Produkt Geld verdienen, indem Sie die gewünschte Leistung erzielen, indem Sie den Endverbraucher mit der benötigten Leistung belasten Produktobjekte, die dem Kunden nicht zur Verfügung gestellt wurden.
 6. Machen Sie die Produkte, die Sie benötigen, mit der gewünschten Klientenmethode aus. Informieren Sie sich über die Methode, die Sie benötigen, um Ihre Website zu besuchen.
 7. Es ist nicht möglich, dass der Roboter den Roboter saugt.
 8. Der Kunde möchte wissen, dass er sich nicht um die Sicherheit seiner Kunden gekümmert hat. W rasie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokoll ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 9. Wenn Sie die Möglichkeit haben, die gewünschte Leistung zu erbringen, müssen Sie die Kosten für die Bereitstellung von Kosten senken zty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
 10. Während des Tests haben die Kunden die Möglichkeit, das Produkt mit der gewünschten Qualität zu erwerben, die Qualität der Produkte zu verbessern, die Kunden zu verbessern, sie zu verbessern und die Preise für das Produkt zu erhöhen Sprzedawcę. Der Preis ist für viele Personen nicht geeignet.
 11. Es besteht die Möglichkeit, dass die Adresse von Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa, zwischen 9.00 und 17.00 Uhr. Es ist möglich, dass Sie sich mit der Zeit, die Sie brauchen, um die Qualität Ihrer Produkte zu verbessern, verbessern können.

 • 6. Metody płatności

 

 1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za mówione Produkty:
 2. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr elektronisches Zahlungssystem Stripe, den Betreiber von Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, zu nutzen.
 3. Wenn Sie ein Bankkonto haben, ist dies nicht der Fall.
 4. Klient zobowiązany gerade dokonania płatności w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy. Wenn Sie mit der Suche nach einem bestimmten Termin beginnen, können Sie sich keine Sorgen mehr machen, und das ist der Spaß, den Sie sich wünschen.
 5. Sie erhalten die Möglichkeit, dies zu erreichen, indem Sie den Betreiber mit elektronischen Informationen oder autorisierten Transaktionen beauftragen, indem Sie die Bank mit einer Gebühr von 10 % belasten.
 6. Laden Sie Ihre Produkte herunter und senden Sie sie per E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse. Kunden suchen nach Produkten, die sie für ihre Zwecke anbieten. Sie benötigen eine Internetverbindung, die ihnen eine zusätzliche elektronische Technologie zur Verfügung stellt.
 7. Wenn Sie ein Konto erstellen, um eine Transaktion mit einem Klientenkarten-Przez durchzuführen, müssen Sie feststellen, dass die Bankverbindung mit der Klienten-Kreditkarte gesichert ist.

 

 • 7. Verkauf von Produkten zum Verkauf

 

 1. Zgodnie z art. 43a Ich bin böse. ustawy z dnia 30. Mai 2014 r. o Prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za gotność Productu z umową sprzedaży. Postanandien haben eine Reihe von Konsumenten mit einer Vielzahl an Kunden in den vergangenen Jahren besucht, da sie nicht in der Lage sind, ihre Kunden mit ihren persönlichen Vorlieben zu versorgen Aufgrund der besonderen Charaktereigenschaften, die in den letzten Jahren entstanden sind, haben wir uns für die Zukunft entschieden, ohne dass dies der Fall ist Na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Es ist nicht möglich, ein Produkt zu kaufen, das auf dem Markt erhältlich ist, oder ein Kunstwerk zu finden. 43a ust. 2. Monat, 3. Monat, 30. Mai 2014 Wenn Sie einen Konsumenten, einen Konsumenten, einen Kunden, einen Kunden, einen Kunden, einen Kunden oder einen anderen Kunden haben, müssen Sie wissen, dass es sich um ein bestimmtes Produkt handelt, das Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihr Geschäft mit der Kunst zu verbinden. 43a ust. 2 Monate vor 3 Jahren haben wir eine konkrete Auswahl an Produkten getroffen.
 3. Die Qualität des Produkts wurde durch die Umsetzung eines neuen Konzepts und einer Vielzahl von Paragraphen bestimmt, die auf Kosten der Kundenbewertung liegen.
 4. Wenn Sie ein Produkt benötigen, das Sie benötigen, um ein Produkt zu erhalten, das Sie benötigen, und wenn Sie ein Produkt benötigen, das Sie benötigen, um Ihr Produkt zu verkaufen, können Sie dies auch tun. Ich hatte die Möglichkeit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den ich nach Hause gebracht habe. Wenn Sie wissen, dass Sie ein Produkt für Ihr Unternehmen gekauft haben, haben Sie bereits ein zweites Mal ein Produkt gekauft, das Sie nicht gekauft haben, oder es ist nicht in der Lage gewesen, Ihr Zuhause zu verlassen Es handelt sich um ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Produkt, das Sie umbenennen möchten .
 5. Senden Sie uns ein neues Produkt oder senden Sie ein elektronisches Gerät an die Adresse sales@simhub.com.pl oder an die angegebene Adresse. Bitte beachten Sie, dass das Formular Nr. 2 der Regulaminu-Liste nicht ausgefüllt werden muss.
 6. Jeżeli Product ist nie zgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Wenn Sie mehr Kunden haben, können Sie sich keine Sorgen mehr machen y nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są są możliwe lumagałyby by nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Productu do godności z umową.
 7. Jeżeli Product ist niezgodny złożyć, konsument może złożyć oświadczenie or obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 8. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Productu do zgodności z umową;
 9. Sprzedawca nie doprowadził Produktu zgodności z umową;
 10. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 11. Wenn Sie ein Produkt aus einem anderen Land kaufen möchten, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen, um Ihr Geld zu verdienen, weil Sie es nicht mehr brauchen.
 12. Aufgrund der hohen Qualität der Produkte, die durch den Konsum von Lebensmitteln entstehen, sind sie nicht in der Lage, Produkte zu kaufen, die ihnen zugute kommen.
 13. Der Kunde ist nicht auf der Suche nach einem Produkt, aber er hat nie ein Produkt gekauft, das er gekauft hat.
 14. Die Anzahl der Konsumenten beträgt 100.000 US-Dollar pro Monat.
 15. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Product Sprzedawcy na jego koszt. Die Kunden haben bereits vor Kurzem ein Produkt gekauft, das am 14. Dezember 2014 endete, bevor sie ihr Produkt in ihrem Heimatland verkauften. Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, mit der Sie die gleiche Werbung gemacht haben, dann haben Sie einen anderen Kunden gefunden, aber der Kunde hat sich in keinem anderen Geschäft aufgehalten, aber er hat nichts mit dem Geld zu tun.
 16. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Product należy dostarczyć na adres: Maresto Polska Sp. z o.o. z oo Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warschau.
 17. Die Kundenbetreuung wurde am 14. Tag des Kalenders abgeschlossen und endete mit einer Woche. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne zwego uwzględnieniem.
 18. Wenn Sie ein neues Produkt kaufen möchten, können Sie es sofort verwenden.

 • 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27. Juli 2014, 30. Mai 2014 Wenn Sie Konsumenten besuchen möchten, müssen Sie sich über eine lange Zeit oder eine Zeit lang Zeit nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben.
 2. Postanandien, die den Konsumenten bereits mit neuen Produkten versorgt haben, sind nicht in der Lage, ein neues Zuhause für ihre Kinder zu finden, aber sie haben sich nicht um sie gekümmert Aufgrund der besonderen Charaktereigenschaften, die in den letzten Jahren entstanden sind, haben wir uns auf die Suche nach einem guten Ruf und einem guten Ruf gekümmert Na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Es ist wichtig, dass Sie am Ende des 14. Monatskalenders ein neues Produkt erhalten und ein neues Produkt auf den Markt bringen. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – terminu bey of momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Der Kunde muss eine Reihe von Anmeldeformularen für den Bestellvorgang Nr. 1 bis 1999 erhalten. Bitte senden Sie ihm die E-Mail-Adresse sales@simhub.com.pl zu.
 5. Die Endstation ist określonego mit Pkt. 3, Wystarczy wysłanie oświadczenia oder odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Es ist nicht möglich, dass die Klientowi otrzymanie oświadczenia oder odstąpieniu od umowy.
 7. Während der letzten 14 Tage vor dem Ende des Kalenders wurden die Preise noch nicht überschritten, und die Kunden waren noch nicht einmal an der Kasse interessiert, und das war noch nie so einfach. Wenn Sie ein anderes Unternehmen besuchen möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kunden zu kontaktieren żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Productu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny ż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Der Klient hat die Möglichkeit, die Preise zu überprüfen und die Kosten zu senken, bevor er am 14. Tag des Kalenders, am Tag der Veranstaltung, mit einer Reihe von Umsätzen endet e Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Wenn Sie ein bestimmtes Produkt erhalten möchten, müssen Sie es herunterladen.
 11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Productu.
 12. Produktname ist angegeben. Adresse: Maresto Polska Sp. z o.o. z oo Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warschau.
 13. Der Kunde hat sich die Aufgabe gestellt, ein Produkt für den Transport zu kaufen. Es ist nicht erforderlich, dass Sie die gewünschte Leistung erbringen.
 14. Wenn Sie sich für eine Reihe von Kunden interessieren, die Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihre Kunden zu begeistern, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, wenn Sie sich für ein Unternehmen entscheiden, das einen besonderen Charakter hat, wie z.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Tage vom 30. Mai 2014 r. o prawach konsumenta, in. w stosunku do umowy:
 16. Wenn Sie ein Produkt in der Schweiz kaufen möchten, müssen Sie ein bestimmtes Produkt erstellen, um den Konsumenten zu spezialisieren und Ihre Produkte zu verkaufen.
 17. Wenn Sie in der Schweiz leben, dann sind Sie in der Lage, Ihren Charakter zu verbessern, und Sie werden nie wieder in die Stadt zurückkehren.

 • 9. Odstąpienie od umowy

oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 

 1. Wenn Sie ein elektronisches Kommunikationsmittel oder eine charakterisierte Stadt oder ein bestimmtes Ziel (z. B. Kundenkonto, Newsletter) verwenden, können Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen. Der Klient kann sich über die E-Mail-Adresse informieren, indem er die E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse sales@simhub.com.pl sendet.
 2. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihre Kunden mit einem elektronischen Kommunikationsdienst oder einer charakterisierten Stadt zu versorgen, die von der 14-tägigen Endstation mit einem Kundenposten, der noch nicht abgeschlossen ist, ausgestattet ist.
 3. Wenn Sie eine neue E-Mail-Adresse erhalten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an sales@simhub.com.pl.
 4. Bevor Sie eine Reklamation durchführen, erhalten Sie von einem Klienten eine gültige Postleitzahl (z. B. einer Firma, deren Adresse Sie der Firma oder einer elektronischen Adresse zukommen lassen), der Reklamation ist nicht mehr möglich, Sie erhalten eine Reklamation oder eine E-Mail-Adresse Ności uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. Reklamation mit Termin am 14. Tag des Kalenders oder dnia otrzymania reklamacji.

 • 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Der Beitrag wurde noch nicht veröffentlicht, bevor er sich um eine Person kümmerte, und die Person, die sie brauchte, war sich nicht sicher, ob sie mit der Person, die sie brauchte, zufrieden war Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinen Charakteren zufrieden bin oder nicht, weil ich mir keine Sorgen gemacht habe gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Nachdem Sie Ihr Produkt mit einem Klick auf die Seite oder das Produkt geöffnet haben, müssen Sie sich mit der Bestellung eines Kunden zufrieden geben und die Kosten für den Kunden senken. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Spredawcen auf der Straße liegen, wird von der Spredawcy gestützt.
 4. Sie haben die Möglichkeit, sich mit der Organisationsmethode vertraut zu machen, die mit Sklepie im Internet verbunden ist. Wir haben Ihnen die Möglichkeit geboten, Ihre Kunden in den Genuss einer guten Leistung zu bringen, ohne dass Sie sich für einen bestimmten Zeitraum anmelden müssen.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Productu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane związane związane związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 7. Kunden, die sich für die Bereitstellung von Informationen entschieden haben, haben bereits eine Reihe von Informationen erhalten sokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

 

 • 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

 1. Es ist nicht erforderlich, dass ein Kunde einen Antrag stellt (mit einem Formular, das auf der Website angegeben wird) oder einen anderen Kunden mit einem Partner oder einer anderen Person anmeldet cy świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sie haben keine Möglichkeit, sich auf die Suche nach einem Internet-Konto zu beschränken. Kunden, die keine neuen Posts hinterlegt haben, müssen sich die Zeit nehmen, um sie zu kontaktieren nego lub zwyczajami.
 3. Sie haben die Möglichkeit, sich in der Schweiz zurechtzufinden, indem Sie eine Internetverbindung herstellen, um eine Konservenkonserve zu erhalten, die Ihnen nur wenige technische Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 • 12. Własność intelektualna

 

 1. Sie haben sich mit dem Sklepie-Internet beschäftigt (mit Grafiken, Texten, Texten und Logos), und der Kunde ist nie auf der Suche nach neuen Erkenntnissen, die sich auf die aktuelle Zeit des Autors beziehen, und Sie werden sich nicht sicher sein ścią Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie własnego własnego użytku osobistego. Das bedeutet, dass Sie sich in der Zeit, in der Sie sich befinden, nicht mehr in der Lage sind, Ihr Geld zu verdienen.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, mit ihrer korzystanie z material tekstowych, graficznych, zdjęć, applikation, baz danych czy innych treści, no oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, aw szczególności nie oz Es gibt viele Autoren, die keine Lizenz benötigen .
 4. Zabronione ist eine weitere Möglichkeit, die Sie benötigen, um die gewünschten Informationen zu erhalten:
 5. kopiowanie, modyfikowanie oraz sendowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za my pomocą,
 6. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
 7. Die Anschaffung von Lebensmitteln erfolgt nur dann, wenn ich meine Hände in die Höhe treibe.

 • 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Die Regulaminie-Software bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Internet-Konto mit dem 14. Tag des Kalenders zu füllen, bevor Sie mit der Regulaminie-Software arbeiten. Zmiana postanowień Regulaminu ist nicht für Klienten zuständig, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku uownego o character ciągłym wiąże Drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, eine Straße ohne Hauptstraße mit Endstation, 14 Tage im Kalender.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Während der Zeit, in der wir uns entschieden haben, haben wir viele Konsumenten zusammen mit einem jungen Mann angesprochen, und ich habe noch nicht einmal eine Woche damit verbracht, jemanden zu treffen, der sich um eine Person gekümmert hat pu internetowego.
 3. Der Klient kann sich von der Geschäftsstelle eine Reklamation vornehmen lassen und die Kunden werden von der Sklepie-Zentrale ausgeschlossen. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem or rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Consumerencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Ins pektoracie Inspekcji Handlowej; Wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Niemals od. Pkt. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.uokik.gov.pl .
 5. Kunden, die Verbraucher haben, können sich an elektronische Anbieter wenden, die auf der ODR-Plattform unter der Adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/ tätig sind.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
 7. sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
 8. sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2023 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik Nr. 1

FORMULARZ zgłoszenia niezgodności towaru z umową

Załącznik Nr. 2