Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

* 1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Maresto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493326, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka kapitałowa: 1.000.440,00 zł.
2. Adres e-mail administratora danych: sales@simhub.com.pl.
3. Administrator na podstawie art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

* 2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1. przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie Klienta, które jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. zawieranie i realizacja umów sprzedaży z Klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. obsługi procesu reklamacyjnego, w oparciu o obowiązek nałożony na administratora danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5. księgowość związana z wystawianiem i akceptowaniem dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. archiwizacja danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub konieczności wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. przesyłania informacji technicznych dotyczących działania Sklepu Internetowego i usług, z których korzysta Klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. marketing, który jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub polega na udzielonej wcześniej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

* 3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być także podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator przy przetwarzaniu danych, np. biura księgowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do przekazania danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi do analizy i śledzenia ruchu w serwisie mogą być przekazywane podmiotowi mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. spółce Google LLC. Jako odpowiedni środek ochrony danych administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

* 4. Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po upływie jej obowiązywania dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, realizacją obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej jednak niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe zawarte w dokumentach rozliczeniowych w granicach innych niż limit określony w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres 10 lat, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 1 roku, chyba że zgoda na przetwarzanie danych została wcześniej cofnięta i przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

* 5. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
2. dostęp – uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli przetwarzane są dane o osobie, ma ona prawo dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub będą ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich przetwarzania. ustalenie prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
3. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 ust. RODO);
4. sprostowania – żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
5. do usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
6. do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu i żąda ograniczenia ich wykorzystania,
- administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy w niej zawartej oraz jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
2. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych dla prawnie uzasadnionych celów administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym z profilowaniem. Administrator ocenia następnie, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli w ocenie interesy osoby, której dane dotyczą, są ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
3. Aby skorzystać z powyższych praw osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem korzystając z podanych danych kontaktowych i poinformować go, z jakiego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

* 6. Profilowanie

1. Dane osobowe pozyskane przez administratora danych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych prowadzone przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą, na potrzeby analizy i przewidywania osobistych preferencji i zainteresowań, w szczególności pod kątem możliwości przedstawienia osobie, której dane dotyczą, spersonalizowanej oferty.
2. Automatyczne przetwarzanie danych przez administratora danych nie wywołuje skutków prawnych dla osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie sprzeciwić się zautomatyzowanemu przetwarzaniu jej danych.

* 7. Google Analytics

1. Administrator korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. z siedzibą w USA.
2. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez użytkownika z serwisu. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny są przesyłane i przechowywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkowników w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz zamawiającego.
3. Dane nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby fizycznej.
4. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki; jednakże w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez nich z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przetwarzaniu danych związanych z korzystaniem z serwisu Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która dostępna jest pod adresem: https://tools.google .com/dlpage/gaoptout?hl= pl.