Pravidla internetového obchodu

Úvod

Internetový obchod dostupný na https://simhub.com.pl/ provozuje společnost Maresto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě na adrese Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000493326, rejstříkový soud: Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, kapitálová společnost: 1 000 440,00 PLN

Kontaktní údaje prodejce:

- e-mailová adresa: sales@simhub.com.pl.

Tento dokument (který je zároveň předpisy podle zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky), dále jen „Předpisy“, vymezuje druhy a rozsah poskytování služeb elektronicky prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro uzavírání těchto smluv, práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího, jakož i postup při odstoupení od smlouvy a reklamační řád.

 • 1. Definice

 1. Internetový obchod – internetový obchod dostupný na https://simhub.com.pl/.
 2. Prodávající – Maresto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě na adrese Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000493326, rejstříkový soud: Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, kapitálová společnost: 1 000 440,00 PLN
 3. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon uzavřením smlouvy s Prodávajícím přiznává způsobilost k právním úkonům.
 4. Spotřebitel – fyzická osoba uzavírající s prodávajícím právní obchod, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 5. Služba – elektronické služby poskytované Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
 6. Kupní smlouva – smlouva uzavřená na dálku mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je koupě Produktu.
 7. Produkt – produkt, který si zákazník zakoupí prostřednictvím internetového obchodu.
 8. Objednávka – Zákazníkovo prohlášení o vůli předložené prodejci a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu s prodejcem.
 9. Formulář objednávky – formulář dostupný v internetovém obchodě, který vám umožňuje zadat objednávku na nákup produktu.
 10. Zákaznický účet – soubor zdrojů v IT systému prodejce, který shromažďuje informace o zákazníkovi, včetně informací o adrese a historii objednávek.
 11. Registrační formulář – formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvoření zákaznického účtu.
 12. Newsletter – služba umožňující přihlášení k odběru a přijímání bezplatných informací o Produktech a akcích Prodávajícího v elektronické podobě.
 13. Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

 • 2. Obecná ustanovení

 1. Prodejce se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených v Pravidlech.
 2. Zákazník se zavazuje používat Internetový obchod v souladu s platnými právními předpisy a zásadami společenského soužití.
 3. Zákazník využívající Služby Prodejce je povinen dodržovat tato Pravidla.
 4. Prodejce dodržuje zásady ochrany osobních údajů zákazníků stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 5. Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem plnění smlouvy. Podrobné podmínky pro shromažďování, zpracování a ochranu osobních údajů Prodávajícím jsou uvedeny v „Zásadách ochrany osobních údajů“ Internetového obchodu.
 6. Informace o Produktu dostupné na webových stránkách internetového obchodu představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník.
 7. Všechny ceny uvedené na webu internetového obchodu jsou hrubé ceny.
 8. Prodejce si vyhrazuje právo měnit ceny produktů dostupných v internetovém obchodě, zavádět nové produkty a také provádět a zrušit propagační kampaně nebo provádět změny v probíhajících propagačních akcích. V případě akčních kampaní s dočasným snížením ceny produktu uvede prodávající na stránce produktu vedle akční ceny předchozí nejnižší cenu produktu, která byla platná v období 30 dnů před uvedením. propagace. Rozsah slevy bude stanoven ve vztahu k nejnižší uvedené ceně.
 9. Zákazník má zakázáno poskytovat nezákonný nebo urážlivý obsah. Zákazník je povinen používat webové stránky prodávajícího způsobem, který nenarušuje jejich fungování, zejména nepoužíváním konkrétního softwaru (včetně malwaru) nebo zařízení.
 10. Zvláštní rizika spojená s využíváním elektronických služeb zahrnují možnost, že neoprávněné osoby získají přístup k datům přenášeným po síti nebo uloženým na počítačích připojených k síti a zasahují do těchto dat, což může mít za následek zejména jejich ztrátu , neoprávněná změna nebo zamezení používání služeb nabízených prostřednictvím Internetového obchodu.

 • 3. Služby a všeobecné smluvní podmínky

 1. Prodejce používá Internetový obchod k poskytování služeb elektronicky prostřednictvím:
 2. poskytování obsahu o nabídce a produktech na webu online obchodu,
 3. umožní vám vyplnit objednávkový formulář za účelem uzavření kupní smlouvy,
 4. povolení registrace k vytvoření zákaznického účtu a udržování zákaznického účtu online obchodu,
 5. zasílání informací o akcích a produktech zákazníkům ve formě „zpravodaje“.
 6. Služby uvedené v bodě 1 jsou poskytovány zdarma.
 7. Smlouva o poskytování elektronických služeb ve formě umožnění vyplnění objednávkového formuláře se se zákazníkem uzavírá na dobu určitou okamžikem, kdy zahájí vyplňování formuláře, a zaniká jeho odstoupením. od vyplnění formuláře nebo odesláním vyplněného formuláře prodávajícímu.
 8. Smlouva o poskytování elektronických služeb ve formě umožnění registrace a vedení Zákaznického účtu je se Zákazníkem uzavřena na dobu neurčitou okamžikem registrace v Internetovém obchodě.
 9. Vytvoření zákaznického účtu ("registrace") probíhá pomocí funkce dostupné na webu internetového obchodu – registrační formulář. Pro objednání produktů dostupných v online obchodě není vyžadován zákaznický účet.
 10. Smlouva o elektronickém poskytování služby „Newsletter“ se uzavírá na dobu neurčitou, když se zákazník přihlásí ke službě „Newsletter“ pomocí funkcionality dostupné na stránkách internetového obchodu, a zaniká okamžikem, kdy zákazník ukončí smlouvu v souladu se zásadami stanovenými v Pravidlech nebo po odhlášení ze seznamu odběratelů pomocí hypertextového odkazu obsaženého v Newsletteru.
 11. Technické požadavky nutné k používání služeb poskytovaných prodejcem:
 12. zařízení s přístupem k internetu,
 13. Internetový prohlížeč, který podporuje soubory cookie,
 14. přístup k e-mailu.
 15. Zákazník hradí poplatky spojené s přístupem k internetu a přenosem dat dle tarifu svého poskytovatele internetových služeb.

 • 4. Smlouva o prodeji

 1. Prodejce umožňuje zadávání objednávek produktů dostupných v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Za účelem zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách si zákazník vybere produkt dostupný v internetovém obchodě, uvede množství, které hodlá zakoupit, a uvede vlastnosti objednaného produktu. Po výběru Produktu (vložení Produktu do „košíku“ prostřednictvím funkčnosti dostupné v Internetovém obchodě) vyplní Zákazník Objednávkový formulář, ve kterém uvede údaje potřebné pro Prodávajícího k dokončení objednávky, a následně potvrdí zadání objednávky pomocí "Tlačítko Objednat a zaplatit< /em>".
 3. Po obdržení objednávky prodávající zašle zákazníkovi prohlášení o přijetí objednávky elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky. Poté, po ověření možnosti vyřízení objednávky, zašle Prodávající Zákazníkovi zprávu s potvrzením objednávky. Když Zákazník obdrží zprávu potvrzující objednávku, je kupní smlouva uzavřena.
 4. Zpráva potvrzující objednávku obsahuje dohodnuté podmínky kupní smlouvy, zejména množství a typ objednaného Produktu, celkovou cenu k úhradě spolu s náklady na dodání a výši poskytnutých slev (pokud existují).< /li>

 • 5. Doba zpracování objednávky a doručení

 1. Prodejce zpracovává objednávky v pořadí, v jakém byly přijaty (s přihlédnutím k §6 bod 3 těchto Pravidel).
 2. Doba zpracování objednávky zahrnuje přípravu, kompletaci, zabalení a dodání Produktu Prodávajícím. Průměrná doba zpracování objednávky u Produktů dostupných ve skladu Prodávajícího je až dva pracovní dny. Doba zpracování objednávky u Produktů nedostupných v době zadání objednávky ve skladu Prodávajícího je od dvou týdnů do čtyř měsíců.
 3. S objednávkami zadanými v pracovní den po 14:00 a ve dnech pracovního klidu se nakládá jako s objednávkami zadanými následující pracovní den.
 4. Pokud je část objednávky skládající se z více Produktů aktuálně nedostupná, je Zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem a rozhodne se, jak objednávku dokončit (částečné vyřízení, prodloužení čekací doby, zrušení celé objednávky popř. výběr náhradního produktu).
 5. V případě objednávek skládajících se z několika Produktů s různou dostupností, které mají být dodány v jedné zásilce, bude datum dokončení objednávky záviset na datu dokončení posledního Produktu zahrnutého v objednávce Prodávajícím, pokud nebude dohodnuto jinak. zákazníka.
 6. Doba zpracování objednávky by měla zahrnovat dobu dodání produktu zákazníkovi přepravcem v souladu se způsobem doručení zvoleným zákazníkem. Informace o způsobech doručení a nákladech jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu a jsou uvedeny zákazníkovi při zadávání objednávky.
 7. Objednávky jsou vydávány k doručení pouze v pracovní dny.
 8. Po obdržení zásilky by měl zákazník pečlivě zkontrolovat stav obalu a jeho obsah. Pokud zjistí poškození nebo jiné nesrovnalosti, měl by v přítomnosti kurýra vypracovat protokol o škodě a informovat o tom Prodávajícího.
 9. Pokud je zásilka odmítnuta nebo nemůže být doručena z důvodů přičitatelných zákazníkovi, má prodávající právo účtovat zákazníkovi náklady vzniklé v souvislosti s takovou situací (např. náklady na vrácení zásilky prodávajícímu nebo opětovné -odeslání zákazníkovi).
 10. li>
 11. Pokud Prodávající kryje Zákazníkovi škodu vzniklou při přepravě Produktu, přecházejí nároky Zákazníka vůči přepravci v tomto ohledu v rozsahu, v jakém byly kryty Prodávajícím, na Prodávajícího. Převod pohledávek na Prodávajícího nevyžaduje uzavření samostatné smlouvy o postoupení.
 12. Prodejce vám umožňuje vyzvednout zaplacenou objednávku na stacionárním místě v Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa, otevřeno ve všední dny od 9:00 do 17:00. Vyzvednutí objednávky na stacionárním místě je možné pouze v otevírací době místa poté, co Prodávající potvrdí přípravu Produktu.

 • 6. Způsoby platby

 1. Prodejce vám umožňuje provádět platby za objednané Produkty:
 2. formou platby předem prostřednictvím elektronického platebního systému Stripe provozovaného společností Stripe, Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 3. formou platby předem běžným převodem na bankovní účet prodávajícího.
 4. Zákazník je povinen provést platbu do pěti dnů od uzavření smlouvy. V případě nezaplacení ve stanovené lhůtě může být objednávka stornována a Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Prodávající přistoupí ke zpracování objednávky po obdržení informace od operátora elektronické platby o správné autorizaci transakce nebo po připsání finančních prostředků na bankovní účet v případě platby běžným převodem.
 6. Doklad o koupi je zákazníkovi doručen spolu s produktem nebo elektronicky na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při zadávání objednávky. Zadáním objednávky Produktu nabízeného prostřednictvím Internetového obchodu Zákazník souhlasí s přijímáním faktur elektronicky bez podpisu vydavatele.
 7. Pokud je potřeba vrátit finanční prostředky za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, prodejce vrátí peníze na bankovní účet přiřazený k platební kartě zákazníka.

 • 7. Odpovědnost za soulad Produktu se smlouvou

 1. Podle čl. 43a a násl. Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele Prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je spotřebitelem, za soulad Produktu s kupní smlouvou. Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v této kapitole se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, vyplývající zejména z předmět jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněný mu podle ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za nesoulad produktu se smlouvou v rozsahu uvedeném v čl. oddíl 43a 2 nebo 3 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, pokud byl spotřebitel nejpozději při uzavírání smlouvy zjevně poučen o tom, že se určitá vlastnost Produktu odchyluje od požadavků na splnění smlouvy v Čl. oddíl 43a 2 nebo 3 Zákona a výslovně a samostatně akceptovala absenci konkrétní vlastnosti Produktu.
 3. Doručení Produktu v rámci výkonu práv uvedených v tomto odstavci probíhá na náklady Prodávajícího.
 4. Prodávající odpovídá za nesoulad Produktu se smlouvou existující v době jeho dodání a zveřejněný do dvou let od tohoto okamžiku, ledaže by doba použitelnosti Produktu stanovená Prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osob jednajících jejich jménem, ​​je delší. Má se za to, že rozpor Produktu se smlouvou, který se projevil během dvou let ode dne dodání Produktu, existoval již v době jeho dodání, pokud se neprokáže opak nebo tuto domněnku nelze sladit s specifičnost Produktu nebo povaha nesouladu Produktu se smlouvou. .
 5. Oznámení o nesouladu Produktu se smlouvou je třeba zaslat elektronicky na následující adresu: sales@simhub.com.pl nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího. Přihlášku lze zaslat na formuláři přiloženém jako příloha 2 Pravidel.
 6. Pokud je produkt v rozporu se smlouvou, může spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu. Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení Produktu do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by pro Prodávajícího vyžadovalo nadměrné náklady. . Pokud oprava a výměna nejsou možné nebo by pro Prodávajícího vyžadovaly nadměrné náklady, může odmítnout uvést Produkt do souladu se smlouvou.
 7. Pokud je produkt v rozporu se smlouvou, může spotřebitel podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, když:
 8. Prodejce odmítl uvést produkt do souladu se smlouvou;
 9. Prodejce neuvedl produkt do souladu se smlouvou;
 10. přetrvává nesoulad produktu se smlouvou, i když se prodejce snažil uvést produkt do souladu se smlouvou;
 11. nesoulad produktu se smlouvou je tak důležitý, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, aniž by bylo nejprve využito možnosti opravy nebo výměny;
 12. Z prohlášení nebo okolností Prodávajícího je zřejmé, že neuvede produkt do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží pro spotřebitele.
 13. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad produktu se smlouvou nepodstatný.
 14. Prodávající vrátí spotřebiteli částky dlužné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o snížení ceny.
 15. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel neprodleně vrátí Produkt Prodávajícímu na náklady Prodávajícího. Prodávající vrátí spotřebiteli cenu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Produktu nebo dokladu o jeho vrácení. Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.
 16. Pokud je nutné posoudit fyzické vady, měl by být Produkt doručen na následující adresu: Maresto Polska Sp. z o. o. Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa.
 17. Prodejce odpoví na oznámení zákazníka do 14 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Nezvážení žádosti ve stanovené lhůtě se rovná jejímu přijetí.
 18. Náklady na vyzvednutí, dodání, odstranění závad nebo výměnu Produktu za nový hradí Prodávající.

 • 8. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem v souvislosti s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu.
 2. Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v této kapitole se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti.ekonomická činnost, zpřístupněná na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy je k dispozici do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy Zákazník nebo třetí strana určená Zákazníkem, jiná než dopravce, převezme produkt. Pokud smlouva zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – lhůta běží od okamžiku, kdy převezmete poslední položku, dávku nebo část.
 4. Zákazník může odstoupit od smlouvy předložením prohlášení na formuláři tvořícím přílohu č. 1 těchto Pravidel, zasláním na adresu prodávajícího nebo elektronicky na sales@simhub.com.pl.
 5. Pro dodržení lhůty uvedené v bodě 3 postačí odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.
 6. Prodejce neprodleně potvrdí zákazníkovi přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, kterou použil zákazník, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.
 8. Pokud Prodejce nenabídl, že si produkt od zákazníka vyzvedne sám, může zadržet vrácení přijatých plateb, dokud produkt neobdrží zpět nebo dokud zákazník neprokáže jeho zaslání zpět, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 9. Pokud si zákazník zvolil jiný než nejlevnější standardní způsob nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit kupujícímu více vzniklé náklady.
 10. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit věc prodávajícímu nebo ji předat osobě pověřené prodávajícím, pokud mu prodávající nenabídl aby si produkt sám vyzvedl. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím jeho platnosti.
 11. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení produktu.
 12. Výrobek by měl být doručen prodávajícímu na následující adresu: Maresto Polska Sp. z o. o. Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa.
 13. Zákazník je povinen Produkt během přepravy řádně zabezpečit. Zásilky zaslané na dobírku prodávající nepřebírá.
 14. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku jejího užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.
 15. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele vč. ve vztahu ke smlouvě:
 16. ve kterém je předmětem služby neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
 17. ve kterém je předmětem služby zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jiným zbožím.

 • 9. Odstoupení od smlouvy

a reklamační řád v oblasti elektronických služeb

 1. V případě smluv o poskytování elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru (např. služba Zákaznický účet, Newsletter) má Zákazník právo smlouvu vypovědět. Zákazník může smlouvu vypovědět výpovědí s okamžitou účinností a bez udání důvodu zasláním prohlášení o odstoupení na e-mailovou adresu sales@simhub.com.pl.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru se 14denní výpovědní lhůtou v případě porušení ustanovení těchto Pravidel Zákazníkem.
 3. V případě neplnění nebo nesprávného plnění služeb poskytovaných prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícím je Zákazník oprávněn podat reklamaci elektronicky na následující adresu: sales@simhub.com.pl.
 4. Řádně podaná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení zákazníka (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu bydliště nebo adresu sídla firmy a e-mailovou adresu), předmět reklamace spolu s uvedením doby, do kdy reklamace se týká a okolností odůvodňujících podání stížnosti.
 5. Stížnost prodávající posoudí do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace.

 • 10. Ustanovení týkající se podnikatel
 • a

 1. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli podle čl. 221 občanského zákoníku.
 2. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na kupní smlouvy, je-li kupujícím fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, přičemž z obsahu této smlouvy vyplývá, že k tomu nemá odborný charakter. osoby, vyplývající zejména z předmětu vykonávané činnosti.její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.
 3. Prodejce si vyhrazuje právo kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, pokud nebyl Produkt dodán Zákazníkovi, třetí osobě jednající jménem Zákazníka nebo přepravci provádějícímu dodávku Zákazníkovi. Odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího nevznikají nároky ze strany zákazníka vůči prodávajícímu.
 4. Prodejce si vyhrazuje právo omezit způsoby platby dostupné v internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem celé nebo části hodnoty objednávky, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem.
 5. Podle čl. 558 občanského zákoníku je v případě prodeje Produktu Zákazníkovi, který není spotřebitelem, záruční odpovědnost Prodávajícího vyloučena.
 6. Podle čl. 548 §1 občanského zákoníku, při dodání Produktu Prodávajícím Zákazníkovi, třetí osobě určené Zákazníkem nebo přepravcem, výhody a břemena související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu jsou převedeny na zákazníka.
 7. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi je omezena výhradně na skutečné škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s nesprávným plněním smlouvy ze strany prodávajícího a prodávající odpovídá ve výši nepřesahující hodnotu objednávky zadané zákazníkem. .

 • 11. Odpovědnost prodejce

 1. Prodávající nenese odpovědnost za zadání nesprávných údajů zákazníkem (zejména uvedení nesprávných údajů ve formulářích dostupných na webových stránkách) ani za jednání zákazníka způsobem, který brání nebo znemožňuje poskytování a realizaci služeb ze strany zákazníka. prodejce.
 2. Prodejce nenese odpovědnost za důsledky používání Internetového obchodu Zákazníkem způsobem, který je v rozporu s ustanoveními Nařízení, platnými právními ustanoveními a platnými zásadami společenského soužití nebo zvyklostmi.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit poskytování jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu z důvodu potřeby údržby, kontroly nebo rozšíření technické databáze nebo softwaru. Pozastavením nebo ukončením jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu nesmí dojít k porušení práv Zákazníka.

 • 12. Duševní vlastnictví

 1. Veškerý obsah zveřejněný v internetovém obchodě (včetně grafiky, textů, rozvržení stránky a log) a nepocházející od zákazníka nebo jiných dodavatelů je chráněn autorským právem a je výhradním vlastnictvím prodávajícího. Použití tohoto obsahu bez písemného souhlasu Prodávajícího má za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.
 2. Zákazník je povinen používat veškerý obsah zveřejněný v Internetovém obchodě pouze pro svou osobní potřebu. Použití obsahu v jakémkoli jiném rozsahu je povoleno pouze tehdy, pokud to Prodávající výslovně určí.
 3. Užívání Internetového obchodu, včetně používání textu, grafických materiálů, fotografií, aplikací, databází nebo jiného obsahu, neznamená, že Zákazník nabyl ve vztahu k uvedenému obsahu jakákoliv práva, a zejména nemá znamená získání jakýchkoli vlastnických práv, souvisejících nebo licencí.
 4. Bez výslovného souhlasu prodávajícího je zakázáno provádět následující činnosti:
 5. kopírovat, upravovat a přenášet elektronickým nebo jiným způsobem Internetový obchod nebo jeho části, jakož i jednotlivého obsahu zpřístupněného jeho prostřednictvím,
 6. šíření obsahu publikovaného v internetovém obchodě jakýmkoli způsobem,
 7. stahování obsahu databází a jeho opětovné použití jako celku nebo jeho části.

 • 13. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Prodávající oznámí změny Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu nejméně 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změn Pravidel. Změna ustanovení Řádu se netýká Zákazníků, kteří provedli objednávku v době platnosti předchozí verze Řádu. Změny Pravidel během trvání nepřetržitého smluvního vztahu jsou pro druhou stranu závazné, pokud jsou splněny požadavky uvedené v Čl. 384 občanského zákoníku a smluvní strana smlouvu ve výpovědní lhůtě 14 kalendářních dnů nevypověděla.
 2. V ostatních záležitostech, které nejsou upraveny ustanoveními těchto Pravidel, se použijí příslušná ustanovení polského práva. Pokud jsou pro spotřebitele výhodnější ustanovení platná v zemi spotřebitele a tato ustanovení nelze smluvně vyloučit, použijí se ve smlouvě uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.
 3. Zákazník má možnost využít mimosoudní způsoby řešení stížností a vymáhání nároků vyplývajících z objednávek zadaných v Obchodě. Jedná se o: v případě sporu o vlastnická práva z kupních smluv a smluv o poskytování služeb podání žádosti o projednání případu Stálým spotřebitelským rozhodčím soudem při příslušném zemském inspektorátu obchodní inspekce; podání žádosti zemskému inspektorovi obchodní inspekce ve Varšavě, aby podnikl kroky směřující k mimosoudnímu řešení sporu podle zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sbírka zákonů z roku 2016 , položka 1823).< /li>
 4. Bez ohledu na bod 3 může zákazník požádat o pomoc městského (okresního) ombudsmana spotřebitelů. Všechny potřebné informace lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese uokik.gov.pl.
 5. Zákazník, který je spotřebitelem, může rovněž využít elektronický způsob řešení sporů s prodávajícím prostřednictvím platformy ODR dostupné na adrese http:// /ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory vzniklé v důsledku poskytování služeb podle těchto nařízení budou řešeny:
 7. obecný soud podle uvážení zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními polského práva, pokud je zákazník spotřebitel,
 8. obecný soud příslušný podle sídla prodávajícího, pokud zákazník není spotřebitel.
 9. Přílohy Pravidel tvoří jejich nedílnou součást.
 10. Nařízení vstoupí v platnost 10. února 2023

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Č. >

FORMÁT pro nahlášení nesouladu zboží se smlouvou

Výběrem výběru dojde k úplnému obnovení stránky.

!