Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

* 1. Správce osobních údajů

1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (GDPR) je Maresto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě na adrese Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U3, 02-972 Warszawa, NIP: 7010408686, REGON: 147055671, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000493326, rejstříkový soud: Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, kapitálová společnost: 1 000 440,00 PLN.
2. E-mailová adresa správce údajů: sales@simhub.com.pl.
3. Správce podle čl. 32 odst. 1 GDPR dodržuje zásadu ochrany osobních údajů a uplatňuje vhodná technická a organizační opatření, aby nedošlo k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s podnikáním.
4. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem údajů.
5. Správce údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb subjektu údajů.

* 2. Účel a základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro pro následující účely:
1. příprava obchodní nabídky v reakci na zájem zákazníka, který je oprávněným zájmem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
2. uzavírání a realizace kupních smluv se zákazníky na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
3. poskytování služeb elektronicky prostřednictvím Internetového obchodu, na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
4. vyřizování reklamačního procesu na základě povinnosti uložené správci údajů v souvislosti s platnými právními ustanoveními (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
5. účetnictví související s vystavováním a přijímáním dokladů o vypořádání, podle ustanovení daňového zákona (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
6. archivace údajů za účelem zjištění, prošetření nebo obrany proti nárokům nebo potřebě prokázat skutečnosti, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
7. kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, zejména v reakci na dotazy adresované správci údajů, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
8. zasílání technických informací týkajících se provozu Internetového obchodu a služeb využívaných zákazníkem, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
9. marketing, který je jejím oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo je založen na dříve uděleném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

* 3. Příjemci dat. Předávání údajů do třetích zemí

1. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být subjekty spolupracující se správcem údajů, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.
2. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být i subdodavatelé – subjekty, jejichž služeb správce údajů ke zpracování údajů využívá, např. účtárny, advokátní kanceláře, subjekty poskytující IT služby (včetně hostingových služeb).
3. Správce údajů může být povinen poskytnout osobní údaje podle platných právních předpisů, zejména poskytnout osobní údaje pověřeným státním orgánům nebo institucím.
4. Osobní údaje v souvislosti s používáním nástrojů správce k analýze a sledování provozu na webu mohou být předány subjektu se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor, např. společnosti Google LLC. Jako vhodné opatření na ochranu údajů správce údajů souhlasil se standardními smluvními doložkami v souladu s čl. 46 GDPR s poskytovateli těchto služeb. Více informací na toto téma je k dispozici zde: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

* 4. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy uzavřené se subjektem údajů a po skončení její platnosti pro účely související s vymáháním nároků souvisejících se smlouvou, plněním povinností vyplývajících z platných právních předpisů, nejdéle však po dobu trvání lhůta v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
2. Správce údajů uchovává osobní údaje obsažené v zúčtovacích dokladech v rozsahu stanoveném v ustanoveních zákona o dani ze zboží a služeb a zákona o účetnictví.
3. Správce údajů uchovává osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely po dobu 10 let, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním nebo vznesení námitky proti zpracování.
4. Správce údajů uchovává osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v části. 1-3 po dobu jednoho roku, pokud souhlas se zpracováním údajů nebyl odvolán dříve a ve zpracování údajů nelze pokračovat na jiném základě než na základě souhlasu subjektu údajů.
< br data-mce-fragment="1">* 5. Práva subjektu údajů

1. Každý subjekt údajů má právo:
2. přístup – získání potvrzení od správce, zda jsou její osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou o osobě zpracovávány údaje, má tato osoba k nim přístup a získat tyto informace: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, informacích o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým údaje byly nebo budou zveřejněny, o době uchovávání údajů nebo o kritériích jejich zpracování. určení práva požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování (článek 15 GDPR);
3. obdržet kopii údajů - pořízení kopie subjektu údajů, první kopie je zdarma, za další kopie může správce uložit přiměřený poplatek vyplývající z administrativních nákladů (čl. 15 odst. 3 GDPR );
4. opravit - požadovat opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných údajů (článek 16 GDPR);
5. na výmaz údajů - požádat o výmaz osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování (článek 17 GDPR);
6. na omezení zpracování - žádost o omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), když:
- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů - pro dobu umožňující správci zkontrolovat správnost údajů,
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti jejich výmazu a žádá omezení jejich použití,
- správce již údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů ke stanovení, uplatňování nebo obhajobě nároků,
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování – dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody pro námitku subjektu údajů;
1. k předání údajů - získání osobních údajů, které se jí týkají, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, které správci poskytl, a požadovat předání těchto údajů jinému správci, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo souhlasu s ním obsaženého a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaným způsobem (článek 20 GDPR);
2. vznést námitku - vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování. Správce následně posuzuje existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektů údajů nebo důvodů pro zjišťování, uplatňování nebo obhajobu nároků. Pokud jsou podle posouzení zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, bude správce povinen ukončit zpracování údajů pro tyto účely (čl. 21 GDPR).
3. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce pomocí poskytnutých kontaktních údajů a sdělit mu, jaké právo a v jakém rozsahu chce uplatnit.
4. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů ve Varšavě.

* 6. Profilování

1. Osobní údaje získané správcem mohou být zpracovávány automatizovaně – a to i formou profilování. Profilování osobních údajů prováděné správcem údajů spočívá ve vyhodnocování vybraných informací o subjektu údajů pro účely analýzy a predikce osobních preferencí a zájmů, zejména pro možnost poskytnout subjektu údajů personalizovanou nabídku.
2. Automatické zpracování údajů prováděné správcem údajů nemá pro subjekt údajů žádné právní účinky. Subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti automatizovanému zpracování svých údajů.

* 7. Google Analytics

1. Správce používá Google Analytics, online analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. se sídlem v USA.
2. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání webové stránky uživatelem. Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky se přenášejí a ukládají na server Google. Jménem Správce použije Google tyto informace k analýze používání webu uživateli za účelem přípravy zpráv o aktivitě webu a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu objednateli.
3. Údaje nebudou použity k identifikaci žádné fyzické osoby.
4. Uživatel může zabránit ukládání cookies pomocí vhodného nastavení prohlížeče; v takovém případě však nebudete moci využívat plnou funkčnost webových stránek. Kromě toho mohou uživatelé zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie ze strany společnosti Google a souvisejících s jejich používáním webové stránky (včetně adresy IP), jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací dostupného zásuvného modulu prohlížeče. na následujícím odkazu: https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5. Uživatel může kdykoli vznést námitku proti shromažďování a zpracování údajů souvisejících s používáním webových stránek Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný na následující adrese: https://tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl= en.