Vrácení zboží a reklamační řád

POLITIKA VRÁCENÍ

Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zákazník převzal věc nebo kdy zákazníkem určená třetí osoba, jiná než dopravce, převzala Produkt.

Spotřebitelem se rozumí i fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti. obchodní činnost, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat jednoznačným prohlášením, které nám zašlete poštou nebo e-mailem na sales@simhub.com .pl.< /p>

Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu 1 Pravidel našeho internetového obchodu. Použití šablony formuláře není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zákazník zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. mj. § 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. ve vztahu ke smlouvě:

  1. a) ve kterém je předmětem služby neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  2. b) ve kterém je předmětem služby zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jiným zbožím.

Účinky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vrátíme zákazníkovi všechny platby, které jsme od něj přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze zákazníkem zvoleného způsobu doručení, který je jiný než nejlevnější způsob standardního doručení nabízené v našem Internetovém obchodě) neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které zákazník použil v původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s jiným řešením; v žádném případě nebudou zákazníkovi v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky.

Rádi bychom vás informovali, že můžeme zadržet vrácení peněz, dokud produkt neobdržíme nebo dokud nám neposkytnete důkaz o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Prosím vraťte produkt na následující adresu: Maresto Polska Sp. z o. o. Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud je Produkt vrácen před uplynutím 14denní lhůty. Rádi bychom vás informovali, že zákazník bude povinen nést přímé náklady na vrácení zboží.

ODPOVĚDNOST ZA SOULADU PRODUKTŮ SE SMLOUVOU

V souladu s čl. 43a a násl. Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele Prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je spotřebitelem, za soulad Produktu s kupní smlouvou. Spotřebitelem se rozumí i fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti. obchodní činnost, zpřístupněné na základě ustanovení o Ústředním statistickém úřadu. Registrace a informace o podnikatelské činnosti.

Prodávající nenese odpovědnost za nesoulad produktu se smlouvou v rozsahu uvedeném v čl. oddíl 43a 2 nebo 3 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, pokud byl spotřebitel nejpozději při uzavírání smlouvy zjevně poučen o tom, že se určitá vlastnost Produktu odchyluje od požadavků na splnění smlouvy v Čl. oddíl 43a 2 nebo 3 Zákona a výslovně a samostatně akceptovala absenci konkrétní funkce Produktu.

Prodávající odpovídá za nesoulad Produktu se smlouvou existující v době jeho dodání a zveřejněný do dvou let od tohoto okamžiku, ledaže by doba použitelnosti Produktu stanovená Prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osob jednajících jejich jménem, ​​je delší. Má se za to, že rozpor Produktu se smlouvou, který se projevil během dvou let ode dne dodání Produktu, existoval již v době jeho dodání, pokud se neprokáže opak nebo tuto domněnku nelze sladit s specifičnost produktu nebo povaha nesouladu produktu se smlouvou. .

Oznámení o nesouladu produktu se smlouvou je třeba zaslat elektronicky na adresu sales@simhub.com.pl nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Přihlášku lze zaslat na formuláři přiloženém jako příloha 2 Pravidel.

Pokud je produkt v rozporu se smlouvou, může spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu. Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení Produktu do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by pro Prodávajícího vyžadovalo nadměrné náklady. . Pokud oprava a výměna nejsou možné nebo by pro Prodejce vyžadovaly nadměrné náklady, může odmítnout uvést Produkt do souladu se smlouvou.

Pokud je produkt v rozporu se smlouvou, může spotřebitel podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, když:

  1. a) Prodávající odmítl uvést Produkt do souladu se smlouvou;
  2. b) Prodávající neuvedl Produkt do souladu se smlouvou;
  3. c) nesoulad produktu se smlouvou trvá, i když se prodejce snažil uvést produkt do souladu se smlouvou;
  4. d) nesoulad produktu se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, aniž by bylo nejprve využito možnosti opravy nebo výměny;
  5. e) z prohlášení nebo okolností Prodávajícího je zřejmé, že neuvede Produkt do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží pro spotřebitele.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad produktu se smlouvou nepodstatný.

Prodávající vrátí spotřebiteli částky dlužné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o snížení ceny.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel neprodleně vrátí Produkt Prodávajícímu na náklady Prodávajícího. Prodávající vrátí spotřebiteli cenu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Produktu nebo dokladu o jeho vrácení. Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.

Pokud je nutné posoudit fyzické vady, měl by být Produkt doručen na následující adresu: Maresto Polska Sp. z o. o. Al. Rzeczypospolitej 2/U3, 02-972 Warszawa.

Prodejce odpoví na oznámení zákazníka do 14 kalendářních dnů od data jeho obdržení. Nezvážení přihlášky ve stanovené lhůtě se rovná jejímu přijetí.

Náklady na vyzvednutí, dodání, odstranění závad nebo výměnu Produktu za nový hradí Prodávající.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Aamp;rtpof=truachement. >